Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM

Operator Polskiej sieci Handlowej Lewiatan w województwie lubelskim 

Polityka prywatności

 Informacje ogólne

 Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem” z siedzibą w Lublinie, w ramach swojej działalności przetwarza wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „Rozporządzenie”, w tym  zgodnie z zawartymi w nim wymogami bezpieczeństwa.

Kto jest administratorem Państwa danych?

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem” z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – pod numerem KRS 0000130101, NIP 946-23-76-721, REGON 432531349, dalej jako Administrator.

W jakich celach i jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 Administrator w zakresie prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe  w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonywania umów zawartych przez Administratora z klientami i kontrahentami – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, pracowniczych – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u Administratora – do czasu zakończenia rekrutacji (art. 221kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  • prowadzenie bieżącego kontaktu z Państwem, związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym w ramach skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej;
  • podtrzymywanie bezpośrednich relacji biznesowych z kontrahentami i klientami;
  • komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne;
  • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody –przetwarzanie odbywa się  do chwili jej wycofania przez Państwa.

Informujemy również, że w sytuacji, kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały  zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy państwowe oraz współpracujący z Administratorem zewnętrzni usługodawcy, w tym podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych Administratora, podmioty świadczące usługi bankowe, prawne, księgowe, operatorzy pocztowi i kurierscy a także inne instytucje, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza granice EOG).

Jakie mają Państwo prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa], jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z Państwa szczególną sytuacją.

Zaznaczamy, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy podanie danych jest niezbędne?

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnoszą lub których podjęcie oferujecie.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników / współpracowników.

Pliki „cookies”

Informujemy, że Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem” wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. ciasteczka, które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Administrator korzysta z następujących plików cookies:

– niezbędne pliki cookies, tj. techniczne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z serwisu;

– funkcjonalne pliki cookies tj. pliki związane z poprawą funkcjonalności serwisu, pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową np. w celu wyświetlenia serwisu w wersji mobilnej, gdy użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon.

Serwisy obce (np. serwis youtube.com), do których niekiedy znajdują się odesłania na serwisie Administratora, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności serwisu youtube.com, która dostępna jest pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej, jednakże może to spowodować utratę możliwości korzystania z serwisu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronach dotyczących konkretnych przeglądarek. Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami:

Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/plpl/microsoftedge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoftedge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez stronę internetową Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”.

Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie internetowej Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”.

Scroll to Top